Kubilay Muhasebe Mali Müşavirlik

Borcu Yoktur Limiti ....


BORCU YOKTUR LİMİTİ

 

KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE DÜZENLENECEK “BORCU YOKTUR” YAZILARI-I

Yazar:ErcümentÖZTÜRK(*)

Yaklaşım Dergisi / Kasım 2007 / Sayı: 179

I- BORCU YOKTUR YAZISI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre (1) ihalelere iştirak edebilmenin ön koşullarından biri de Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmamasıdır. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığının belgelenmesi amacıyla ihale makamlarınca “Borcu Yoktur Yazısı” (BYY) istenilmektedir.

BYY ile ilişiksizlik belgesi birbiriyle karıştırılabilmektedir. Borcu yoktur yazıları, ihalelere katılmak isteyen veya ihaleli işleri üstlenen işverenler için düzenlenmektedir. Teminatların iadesi için ise ilişiksizlik belgesi aranmaktadır. BYY işverenin Türkiye genelinde tüm işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olup olmadığı hususunun araştırılmasından sonra düzenlenebilirken, İlişiksizlik Belgesi, işverenin, sadece dilekçesinde belirttiği işyerinden dolayı borcunun olmadığını belgelemektedir.

İhaleye katılan aday ve isteklilerin tamamından BYY istenilmesi üzerine SSK’ya günde 5.000 civarında talep ulaşmıştır. Bu taleplerle ilgili yaşanılan sorunlar nedeniyle, ihaleye katılanlardan belirtilen durumda olmadıklarına dair yazılı taahhütname başvuru veya teklifleriyle birlikte istenilmekte, ihaleyi kazandıktan sonra, sözleşme imzalanmadan önce BYY istenilmesi uygulamasına geçilmiştir (2). Esas durum bu olmakla birlikte, ihaleye katılacak adayların da istemeleri halinde borcu yoktur yazıları da düzenlenebilmektedir.

Kamu İhale Kurumu, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir (3).

Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı maddelerinde yapılan değişikle (4), “Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nunkapsamı ve tutarının Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirlenmesi öngörülmüştür. Buna bağlı olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde ilgili değişiklik yapılmış, buna ilişkin Tebliği 14.08.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (5). İlgili Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde yapılan bu değişikliklere istinaden Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle (6) Kamu İhale Kanunu’na Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazılarının teminde esaslı değişiklik yapılmaktadır. Değişiklikler Kurum’ca çıkarılan 01.10.2007 tarih ve 75 numaralı Genelge ile uygulayıcılara duyurulmuştur. Konu ile ilgili daha önce yayımlanan 02.03.2006 tarihli, 16-364 Ek sayılı, 22.11.2005 tarihli, 16-357 Ek sayılı, 19.08.2005 tarihli, 16-351 Ek sayılı ve 10.11.2004 tarihli, 16-323 Ek sayılı Genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;

          a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

          c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

          d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı

          kabul edilmektedir.

Halbuki değişiklikten önce yukarıda (b) ve (c) bendinde sayılan borçlar kesinleşmiş prim borcu olarak değerlendirilmemekteydi. Böylece istekliler, prim borcuna karşı dava almaları halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmaması; prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açmaları halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmaması halinde, dava konusu tutarlar kesinleşmiş borç olarak değerlendirilecektir.

İstekliler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan BYY talep edildiği durumlarda, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri, Bağ-Kur veEmekli Sandığından (Devredilen) isteklilerin, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadıaraştırma yapılarak tespit edilecektir.

Son değişiklik çerçevesinde, isteklilerce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

 

 

 

 

II- MÜRACAAT ŞEKLİ VE USULÜ

BYY, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işyerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’natabi sigortalılar için yine aynı Kuruma devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde ise bu şekilde bir uygulama bulunmamaktaydı.

Bu değişiklikle isteklilerin Emekli Sandığına olan borçları da kapsama alınmakta, ayrıca devredilen SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı borçları tek merkezden SSK Sigorta İl/Sigorta MüdürlüklerinceBYY verilmesi öngörülmektedir. Böylece BYY için müracaat edilen SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Sosyal Güvenlik Kurumun İntranet menüsünden sorgulanacak veya gerekli olması durumunda diğer SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri veya ilgili Bağ-Kur İl Müdürlükleri ya da T.C. Emekli Sandığı (Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ile faksla yazışma yaparak araştırma işlemi gerçekleştirecektir. Bu araştırma sonucunda isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı tespit edilmesi durumunda tek bir belge verilecektir.

İsteklilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda “4734 Sayılı Kanun’un 10. Maddesine Göre BYY Verilmesine İlişkin Talep Formu” ile başvurmaları gerekmektedir. Formunda beyan edilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin uğrayacakları zararlardan istekliler sorumludurlar.

İstekliler, dilekçe örneğine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun www.ssk.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri gibi, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce (Devredilen) fotokopi yoluyla çoğaltılmış olan dilekçe örneklerini de kullanabileceklerdir. Söz konusu talep formu dışında bir dilekçe örneği kullanılmamaktadır.

Gerek gerçek, gerekse tüzel kişiliğe sahip istekliler, Formda, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi aldıkları işyerlerini(kısmı ilişiksizlik belgesi verilen özel bina inşaat işyerleri hariç) beyan etmeyecekler, buna karşın daha önce devredilen veya ortaklık, aracılık ve üst düzey yöneticilik durumu sona eren işyerleri ile halen gayri faal(daha önce sigortalı çalıştırılmış olmakla birlikte başvuruda bulunulan tarihte sigortalı çalıştırılmayıp, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da 506 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmamış veya kanun kapsamından çıkarılmış olmakla birlikte henüz iz’e ayrılmamış) olan Türkiye genelindeki tüm işyerlerini beyan edeceklerdir.

III- KAPSAMA GİREN BORÇ TÜRLERİ

Sosyal güvenlik prim borcu;506 sayılı Kanunu’na tabi işverenler yönünden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, 5434 sayılı Kanun’a göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum ve kuruluşlar yönünden kesenek ve kurum karşılıkları, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar yönünden prim ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşmaktadır.

IV- KAPSAMA GİRMEYEN BORÇ TÜRLERİ

Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

Halbuki özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi önceki uygulamalarda kapsama giren borç türleri arasında sayılmıştı. Yeni uygulamaya göre bu borç türleri kapsam dışında bırakılmaktadır.

V- KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCUNDA DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR VE LİMİTLERİ

A- İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ VE SADECE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENLER

1- İşveren

          a) Gerek kendisine ait gerekse devir aldığı işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, donmuş gecikme zammı ile diğer fer’ileri,

b) 01.05.2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işe ait işyerlerinden veya özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan araştırma, gerekse Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden hesaplanan ve ödemesi kabul edilen fark prim ile buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,

 

 

 

c) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan fark prim ile buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

d) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları veya prime esas kazancı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılarından dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

e) Kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,

f) İşveren tarafından sigortalılara ilişkin ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödediğine dair belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmemesi veya verilen belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

g) Kendisine ait işyerlerinin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adlarına sigortalı çalıştıran aracıların (taşeronların) bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,

h) Ortağı (gerçek kişiliğe haiz isteklilerde ayrıca üst düzey yöneticisi) olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından dolayı (üst düzey yönetici/ortak olduğu dönemle ilgili olarak ve şirketin nevi dikkate alınarak), sorumlu olunan tutarları

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir (7).

            Ancak, isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu, Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Üst Sınırının 3 Katını aşmaması halinde, BYY verilecektir. Halbuki bu durumdaki işverenler için daha önceki uygulama 18.08.2005 tarih ve 16-351 sayılı Genelge ile Türkiye genelinde Kurum’a toplam sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırına kadar borçlarının olması ve söz konusu borçların ödenmesi kaydıyla, kendilerine ihale tarihi itibariyle “borcu yoktur” yazısı verilmesi şeklindeydi. Böylece sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırı olan tutar sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katına çıkarılmış, ayrıca ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmış bulunmaktadır (8).

          Örneğin,tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren BYY talep etmektedir. Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, 2007/Ocak ayından, toplam 5.642,64 YTL borcu olduğu tespit edilmiştir. İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sosyal güvenlik prim borcu, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını (3.802,50 YTL x 3=11.407,50 YTL) aşmaması nedeniyle, BYY alacaktır.

Eğer aynı işverenin sigorta prim aslı 9.500,00 YTL, ortağı olduğu şirkettin prim aslı 9.000,00 YTL olmak üzere toplam 18.500,00 YTL muaccel hale gelmiş borcu olduğunun tespit edilmiş olsaydı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL’yi aşan borcu nedeniyle, BYY verilmeyecektir.

2- Aracılı İşveren

Aracısı bulunan tüzel kişiliğe sahip işverenlerin, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığının tespitinde, işverenin kendisinin sorumlu olduğu borç toplamı olan sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı dışında, ayrıca aracısından / aracılarından kaynaklanan toplam borcunun sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığı değerlendirilecektir. Halbuki bu durumdaki işverenler için daha önceki uygulama işverene ait aracı borçları da dahil tüm işyeri dosyalarından olan toplam borç miktarının ihale tarihi itibariyle sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırını aşmaması gerekmekteydi. Böylece aracıların borçları ayrı bir bareme tabi tutularak, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırı olan tutar sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katına çıkarılmış, ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Örneğin, işveren kendi iki işyerinden dolayı, toplam 11.350,00 YTL, aracılarının ise toplam 16.000,00 YTL borcu bulunmaktadır. Bu durumda istekli işveren ile aracılar ayrı ayrı değerlendirilecek; işverenin (aracıları dışındaki) borçları sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL aşmaması, aracılarının borçlarının toplamının, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını (3.802,50 YTLx6=) 22.815,00 YTL aşmaması nedeniyle, bu istekliye BYY verilecektir.

Ancak aynı işverenin toplam11.000,00 YTL, aracıların ise toplam 22.900,00 YTL borcu bulunmuş olsaydı, isteklinin aracıları dışındaki borç toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL aşmasa bile, aracılarına ait borç toplamı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katı olan 22.815,00 YTL aşması nedeniyle kendisine BYY verilmeyecektir.

 

3- Aracılar

Aracılar bakımından durum farklılık arz etmektedir. AracılarSosyal Güvenlik Kurumu’ndan BYY istemesi durumunda, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun tespitinde sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katı değil 3 katı dikkate alınacaktır. Bu durumda, söz konusu işverenin gerek kendisine ait işyerlerinden gerekse aracısı olduğu işyerlerinden dolayı borçları birlikte değerlendirilmektedir.

Örneğin,kendi işverenliğinden dolayı toplamı 3.500,00 YTL,aracısı olduğu işyerinden 5.500,00 YTL, olmak üzere toplam borç tutarı 13.000,00 YTL olması ve anılan tutarın sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL’yi aşmış olması nedeniyle, BYY verilmeyecektir.

B- İSTEKLİNİN HEM 506 SAYILI KANUN VE HEM DE 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA SİGORTALI VEYA SANDIK İŞTİRAKÇİSİ ÇALIŞTIRAN TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER

a) 506 sayılı Kanun’a göre çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı yukarıda sayılan borçların yanı sıra,

b) Çalıştırdığı sandık iştirakçisi ile ilgili 5434 sayılı Kanun’dan doğan ve muaccel hale gelmiş kesenek ve kurum karşılıkları ile bunların gecikme zammı ve fer’ileri

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir (9).

          506 sayılı Kanun’dan dolayı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan, aracısı bulunan işverenlerin aracı borçları, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan borçları; Emekli Sandığı kesenek ve kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan borçları olduğunun anlaşılması halinde, istekliye ihale tarihi itibariyle BYY verilecektir.

          Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı hesabında 506 sayılı Kanun’dan doğan borçlar ile 5434 sayılı Kanun’dan doğan borçlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.

            Örneğin;kamu kurumu iken özelleştirilen A.Ş., hem 506 sayılı Kanun’a göre sigortalı, hem de 5434 sayılı Kanun’a göre iştirakçi çalıştırmaktadır. 506 sayılı Kanun’a tabi işyerinden 11.500,00 YTL, 5434 sayılı Kanun’a göre çalıştırılan sandık iştirakçilerinden dolayı; 4.250,00 YTL borcu bulunmaktadır. Bu durumda, 5434 sayılı Kanun’dan doğan borçları sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL aşmaması sebebiyle BYY alabilecek ise de, 506 sayılı Kanun’dan doğan borçları toplamı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını 11.407,50 YTL’yi aşması nedeniyle BYY verilmeyecektir.

Aynı A.Ş. 506 sayılı Kanun’a tabi işyeri 11.000,00 YTL, aracısının: 18.000,00 YTL, 5434 sayılı Kanun’a göre çalıştırılan sandık iştirakçilerinden dolayı 10.750,00 YTL borcu olması durumunda, isteklinin 506 ve 5434 sayılı Kanun’dan doğan borçların belirlenen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı, aracının sigortaprimine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını olan 22.815,00 YTL’yi aşmaması nedeniyle BYY verilecektir.

*           SGK Müfettişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

(1)         04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kanun, md. 10; (22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.).

(2)         4734 sayılı Kanun md. 10 Ek fıkra 6 (Ek fıkra: 28.03.2007-5615 sayılı Kanun md. 23)

(3)         4734 sayılı Kanun md. 10 Ek fıkra 5 (Ek fıkra: 28.03.2007-5615 sayılı Kanun md. 23)

(4)        Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Ek fıkra: 14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yön/1.md.)

(5)         14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(6)         “IX- İsteklilerden 10. Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler" başlığının (C) maddesi değiştirilmiş olup, bu değişiklik, 14.08.2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

(7)         Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.).

(8)         Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.).

(9)         Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.).

 

 

 

 

 


Tarih : 04.03.2011
Facebook Sayfamız

Bizden Haberler


 EN BÜYÜK BEŞİKTAŞLIYA SON GÖREVİMİZ İÇİN İSTANBUL’A GİDİYORUZ
 BAŞBAKANIM… BAKANIMIZ YOK…
 İBRAHİM HANCI HOCA ESER BIRAKMAK İSTER MİSİN..
 S O M A SİYASET ORADA MADENCİ ARIYOR
 BELEDİYE YAPIYOR ; BİZ KULLANAMIYORUZ…
 Düzceli Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Konaklama
  "Depremin acısını çok iyi biliyorum"
 KIYAMETTEN SONRA FUTBOL
 Özürlüler Araç Alırken KDV ödemeyecek
 Değişen Vizyonumuz Ve %100 Müşteri Memnuniyeti ile 2012'de de Siz Değerli Müşterilerimizin Hizmetindeyiz.

Hızlı Menü

Bigi Havuzu --------- >Tüm Bilgiler                                                                                                      Ziyaretçi İstatistikleri


İhtiyari Yedek Akçeler Nelerdir ve Hangi Amaçla Kullanılabilir?
Genel sağlık sigortası borcu için 3 çözüm yolu
Tür Değişimi Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Limited Şirkete Gelen Faturalar
Düşük Gösterilen Bordrolarda Son Dakika Gelişmesi!
Toplam Ziyaretçi: 229923
Aktif Ziyaretçi: 1

Gazeteler                                                             Düzce Hava Durumu                                   Düzce'den Yerel Haberler


DÜZCE
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Personel | Foto Galeri | İletişim
© Copyright 2010 - 2014 | www.bayramalikubilay.com
A : Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. Rüştiye Hocası İş Hanı DÜZCE
T : 0380 524 63 11 | T : 0380 523 1903 | F : 0380 524 63 10 | M : bayramalikubilay@hotmail.com
Serbay Interactive Site Haritası